Regulamin kursów językowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy, jaką ME Zuzanna Chorodeńska działająca pod marką Miła Szkoła Językowa zawiera z każdym Usługobiorcą.

§1 [Postanowienia ogólne]

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, wypunktowanym terminom nadaje się szczególne znaczenie:
   1. Usługodawca – ME Zuzanna Chorodeńska z siedzibą w Poznaniu 61-132, przy ulicy Wołkowyskiej 17 NIP: 5010034262
   2. Regulamin – niniejszy regulamin kursów językowych
   3. Usługobiorca – osoba, która zawiera umowę o realizacje kursu językowego
   4. Uczeń – osoba, na której rzecz ME Zuzanna Chorodeńska świadczy usługi realizacji kursu językowego
   5. Polityka Prywatności – polityka Usługodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie milaszkola.poznan.pl
   6. Administrator – administrator danych osobowych
   7. Szkoła – Miła Szkoła Językowa, przy ulicy Wołkowyskiej 17 w Poznaniu
   8. Prawo Autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie www.milaszkola.poznan.pl. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 3. Umowę o realizację kursu językowego na rzecz małoletnich Uczniów zawierają opiekunowie prawni w rozumieniu przepisów KC.
 4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż umowa o prowadzenie kursu językowego jest umową starannego działania i Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za postępy Uczestnika w nauce.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia na kursie najwyższego poziomu nauczania w tym do: prowadzenia zajęć przez doświadczonych, praktykujących nauczycieli o właściwych kwalifikacjach pedagogicznych i metodycznych.

 

§2 [Rezerwacja miejsc na kursie]

 1. Rezerwacji wstępnej miejsca na kursie językowym można dokonać poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej Szkoły, wiadomość e-mail, aplikację Messenger lub telefonicznie.
 2. Rezerwacja wstępna miejsc na kursie dla dorosłych wymaga podania następujących informacji i danych osobowych:
   1. Wybranego kursu;
   2. Imienia i nazwiska klienta;
   3. Numeru telefonu i adresu e-mail.
 3. Rezerwacja wstępna miejsc na kursie dla dzieci wymaga podania następujących informacji i danych osobowych:
   1. Wybranego kursu;
   2. Imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego;
   3. Numeru telefonu i adresu e-mail;
   4. Imienia i nazwiska ucznia;
   5. Roku urodzenia ucznia.
 4. W ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji Usługodawca zobowiązuje się do zaproponowania drogą mailową możliwych terminów zajęć i przedstawienia kursantowi regulaminu uczestnictwa w kursie.
 5. Rezerwacja wstępna jest ważna przez 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania wiadomości opisanej w ust. 4 powyżej.
 6. Warunkiem gwarancji uczestnictwa w kursie jest potwierdzenie rezerwacji i opłacenie co najmniej pierwszej raty przewidzianej harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Rezerwacja niepotwierdzona, po przekroczeniu 14 dni, a przed jej potwierdzeniem ustępuje pierwszeństwa wszystkim pozostałym rezerwacjom potwierdzonym.
 8. W przypadku, w którym kurs nie rozpocznie się w zaplanowanym miesiącu, Usługobiorca, który dokonał potwierdzenia rezerwacji może zadecydować o przedłużeniu rezerwacji lub jej wycofaniu, co oznacza realizację pełnego zwrotu dokonanej wpłaty.
 9. Rezerwacje potwierdzoną można anulować nie później niż na 14 dni przed pierwszym dniem miesiąca, w którym ma się rozpocząć kurs. W takim wypadku Usługodawca obowiązany jest zwrócić usługobiorcy wszystkie opłaty poniesione na rzecz szkoły w ramach danego kursu.

 

§3 [Liczebność grupy]

 1. Na kursach językowych nauka odbywa się w grupach liczących od 4 do 8 osób. Istnieje także możliwość nauki w grupach mniejszych za odpowiednią, uprzednio ustaloną ze Usługodawcą dopłatą.
 2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniejszej niż minimalna liczba określona w ust. 1, Usługodawca ma prawo w porozumieniu ze Usługobiorcami:
   1. zmniejszyć ilość godzin,
   2. ustalić dodatkową opłatę
   3. zaproponować zajęcia indywidualne
   4. zwiesić funkcjonowanie grupy do czasu uzupełnienia składu.
 3. Usługobiorcy, który nie wyrazi zgody na zmianę warunków uczestnictwa w kursie przewidzianą w ust. 2 przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Usługodawca zwróci mu koszty poniesione na poczet uczestnictwa w kursie, pomniejszone o zrealizowane do czasu rozwiązania umowy godziny.
 4. W okresie formowania się grup ich liczebność może być tymczasowo większa niż określona w ust. 1.

 

§4 [Opłaty]

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapłata ceny wskazanej na stronie internetowej Szkoły, odpowiednio dla każdego z kursów.
 2. Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy podany na stronie internetowej Szkoły, w zakładce „Kontakt”.
 3. Usługobiorca może zapłacić cenę jednorazowo lub w trzech równych częściach zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Każda z części stanowi osobne wynagrodzenie za 1/3 przewidzianej dla danego kursu liczby zajęć, tj dla kursu realizowanego raz w tygodniu jedna część stanowi opłatę za 6 spotkań, natomiast dla kursów realizowanych dwa razy w tygodniu jedna część stanowi opłatę za 12 spotkań.
 5. Zasadniczo, cena kursu obejmuje semestr zajęć, który trwa od 4-5 miesięcy. Wyjątek stanowi kurs języka angielskiego przygotowujący do matury, którego cena obejmuje 8 miesięcy zajęć.
 6. Gwarantowana ilość zrealizowanych zajęć w ramach kursu jest elementem umowy i co do zasady wynosi 18 spotkań dla kursów realizowanych raz w tygodniu i 36 spotkań dla kursów realizowanych dwa razy w tygodniu.
 7. Zajęcia nie odbywają się w święta, ferie szkolne i dni ustawowo wolne od pracy.
 8. W przypadku nie odbycia się zajęć wskazanych w harmonogramie z przyczyn nagłych czy losowych, termin zakończenia kursu może ulec wydłużeniu, jednak nie bardziej niż o 2 tygodnie w stosunku do planowanej pierwotnie daty.
 9. W przypadku, w którym pomimo przedłużenia kursu, nie będzie możliwe zrealizowanie minimum ilości zajęć zagwarantowanego umową, Usługobiorcy przysługuje zwrot kosztów niezrealizowanych zajęć.
 10. Na potrzeby ewentualnych zwrotów przyjmuje się, że cena jednej godziny jest obliczana według wzoru: cena kursu/ gwarantowana ilość zajęć = cena pojedynczych zajęć
 11. Cena kursu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a zmiana ceny kursu w tym przypadku nie będzie traktowana przez strony jako zmiana postanowień umowy.

 

§5 [Nieobecności]

 1. Czasowa nieobecność Ucznia nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów.
 2. Jeśli równolegle w szkole realizowane są zajęcia z danego języka, na adekwatnym do umiejętności Ucznia poziomie trudności, w grupie, która liczebnością nie przekracza 7 miejsc, Uczniowi przysługuje prawo odrabiania zajęć.
 3. W przypadku, w którym realizacja odrabiania zajęć opisana w ust. 2 powyżej nie jest możliwa z jakiegokolwiek powodu, Uczeń ma prawo do bezpłatnych konsultacji z nauczycielem w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie kluczowych zagadnień omawianych w trakcie zajęć, na których był nieobecny i zaplanowania skutecznego sposobu opanowania materiału.

 

§6 [Lekcje próbne]

 1. Szkoła organizuje dla potencjalnych Uczniów drzwi otwarte, na których przeprowadzane są lekcje pokazowe.
 2. Udział w lekcjach pokazowych jest darmowy i niezobowiązujący.
 3. Lekcje pokazowe mogą być także przeprowadzone poza terminami ustalonymi przez Szkołę, po uzbieraniu co najmniej 4 chętnych osób.

 

§7 [Rozwiązanie umowy]

 1. W przypadku niezadowolenia z jakości stosowanych metod lub poziomu dydaktycznego, wszystkim Usługobiorcom, którzy nie brali udziału w lekcji pokazowej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od realizacji pierwszych zajęć.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z kursu i odstąpieniu od umowy winno być złożone Zleceniobiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku odstąpienia na zasadach określonych w ust. 1 i 2 Usługodawca zwróci Usługobiorcy wszystkie koszty.
 4. Strony mogą wypowiedzieć umowę w dowolnej chwili z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy winno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W przypadku rezygnacji z kursu, Usługobiorca jest zobowiązany zapłacić 25% kwoty odpowiadającej sumie opłat za niezrealizowane godziny obliczonej według wzoru, wzoru wysłowionego w §4 ust. 8 niniejszego Regulaminu tytułem poniesionych nakładów oraz tytułem naprawienia szkody.
 7. Usługodawca, który zdecydował się na płatność z góry, w przypadku rezygnacji, otrzyma zwrot kosztów za niezrealizowane zajęcia według wzoru wysłowionego w §4 ust. 8 niniejszego Regulaminu, pomniejszone o 25% tytułem poniesionych nakładów oraz tytułem naprawienia szkody.
 8. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy w trybie natychmiastowym w przypadku:
   1. rażącego naruszania przez Usługobiorcę postanowień umowy, w szczególności zalegania z płatnościami przez okres przekraczający 45 dni od terminu płatności;
   2. rażącego naruszania przez Usługobiorcę zasad współżycia społecznego na terenie Szkoły, a zwłaszcza w przypadku wyrządzenia umyślnej szkody Usługodawcy, jego pracownikom, innym kursantom lub w przypadku popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Szkoły lub w związku z uczestnictwem w kursie.
 9. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę z przyczyn wymienionych w ust. 8 powyżej, Usługobiorca traci prawo do uzyskania zwrotu za niezrealizowane w toku kursu zajęcia.
 10. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych do nauki w grupie wybranej przez Usługobiorcę. W takim przypadku Usługodawca zwróci Usługobiorcy w 100 % opłaty wniesionej na poczet realizacji kursu w terminie 7 dni od daty złożenia przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§8 [Prawa autorskie]

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do kursów i metod jako całości oraz ich poszczególnych elementów, a zwłaszcza treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ich ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 2. Usługobiorca nie ma prawa kopiować elementów kursów i metod za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ME Szymon Chorodeński
Miła Szkoła Językowa

 

 

Załącznik numer 1 do Regulaminu Realizacji Kursów Językowych

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI RATALNEJ W SEMESTRZE KURSU

§1

Płatność za wszystkie kursy jest możliwa z góry lub w trzech równych częściach.

§2

 1. Płatność za cały kurs z góry należy wnieść nie później niż  w dniu jego rozpoczęcia.
 2. Wcześniejsze wniesienie opłaty stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na kursie.

§3

 1. Płatność w ratach należy regulować zgodnie z wyznaczonym harmonogramem w umowie rozpisanym w postaci

Część pierwsza do…
Część druga do…
Część trzecia do…

 1. Wcześniejsze wniesienie pierwszej opłaty stanowi gwarancję realizacji miejsca na kursie.

 

ME Zuzanna Chorodeńska
Miła Szkoła Językowa