Regulamin letnich warsztatów przygodowo – językowych

 1. Organizatorem Warsztatów Przygodowo  – językowych  jest Miła Szkoła Językowa, prowadzona przez ME Zuzanna Chorodeńska, ul. Tylne Chwaliszewo 8/U2, 61-103 Poznań
  Miejsce realizacji warsztatów letnich w 2024 roku: siedziba Miłej Szkoły Językowej ul. Tylne Chwaliszewo 8/u2, Poznań. Tereny plenerowe w okolicy Warty i jeziora Malta.
 2. Zapisów na warsztaty można dokonać poprzez stronę: https://milaszkolajezykowa.pl/warsztaty/#rezerwacja, telefonicznie pod nr 790-383-133 lub wysyłając wiadomość e-mail na skrzynkę kontakt@milaszkolajezykowa.pl
 3. Terminy warsztatów:  

I Turnus  1-5. 07.2024

II turnus 8 -12.07.2024

III turnus  15-19.07.2024

IV turnus 22-26.07.2024

V turnus 29.07-02.08.2024

VI turnus 05.08-09.08.2024

VII turnus 19-23.08.2024

VIII turnus 26-30.08.2024

 

 1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatów. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika.
 2. Uczestnikami warsztatów mogą być dzieci w wieku od ok. 5 do 12 lat. Minimalna ilość uczestników w jednym turnusie – 6 osób. Maksymalna – 15 osób. Przy mniejszej ilości zgłoszeń Organizator ma prawo do odwołania danego turnusu.
 3. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką opiekunów od godziny 07:30 do godziny 17:00. Część warsztatowa odbywa się pomiędzy godziną 9:00, a 16:00.
  Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci z miejsca realizacji warsztatów.

 4. Dzieci są odbierane ze szkoły wyłącznie przez osoby wskazane w Umowie lub w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.
 5. Chcąc odebrać dziecko przed zakończeniem części warsztatowej, należy zgłosić ten fakt przyprowadzając dziecko. Warto również w takim wypadku zadzwonić do szkoły by potwierdzić aktualne miejsce realizacji zajęć objętych programem.
 6. Prosimy uprzejmie dzieci w wieku szkolnym, które posiadają kartę PEKA o zabranie jej ze sobą. Dla pozostałych dzieci szkoła w razie potrzeby zakupi bilety na przejazd komunikacją miejską.
 7. Uczestnicy warsztatów mają prawo do: 

✓ spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach, 

✓ korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do realizacji programu warsztatów oraz z dwóch posiłków (obiad dwudaniowy i podwieczorek). 

Obiad planujemy około godz. 12:30, podwieczorek około 14:30

✓ wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców i instruktorów podczas warsztatów ,

✓super zabawy!

 1. Uczestnicy mają obowiązek: 

✓ stosowania się do próśb i poleceń opiekunów i instruktorów, 

✓ przestrzegania ramowego harmonogramu dnia, 

✓ korzystania z urządzeń niezbędnych do realizacji zajęć ruchowych i artystycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

✓ przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej zajęcia, 

✓ niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości zdrowotnych, problemów, nieprawidłowości oraz zagrożeń opiekunowi, 

✓ przestrzegania regulaminu warsztatów.

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, tablety) zagubione przez uczestników w czasie warsztatów oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników warsztatów. Najlepiej jest nie przynosić zbyt cennych zabawek, czy urządzeń, które są niekonieczne do udziału w zajęciach. W razie potrzeby kontaktu z dzieckiem, rodzic zawsze może skontaktować się z recepcją szkoły. 🙂
 2. Podczas dziennego pobytu dziecka na warsztatach Organizator zobowiązuje się:
 • przeprowadzić zajęcia programowe zgodnie z przedstawioną ofertą warsztatów, 
 • zapewnić wyżywienie oraz nieograniczony dostęp do napojów,
 • zapewnić profesjonalną opiekę kadry lektorskiej, 
 • zapewnić ubezpieczenie NNW. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie programu zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne od warunków pogodowych.
 2. Uczestnictwo w warsztatach jest odpłatne.
  Podstawowa cena uczestnictwa w  warsztatach wynosi: 699 zł (uwzględniając zw. z VAT),
  natomiast cena promocyjna dla uczniów zapisanych przed dniem 7.05.2024 r. wynosi 599 zł  (uwzględniając zw. z VAT).
 3. Opłatę o której mowa w pkt. 18 można wnieść jednorazowo lub w dwóch częściach według poniższych zasad: 

Dla osób zgłoszonych na warsztaty przed dniem 7.05.2024 r. 

1 część – 300 zł – płatna nie później niż w terminie pięciu dni od zgłoszenia Ucznia na Warsztaty Językowe;

2 część – 299 zł – płatna nie później niż w terminie trzech tygodni przed pierwszym dniem danego turnusu Warsztatów Językowych. 

Dla osób zgłoszonych na warsztaty po dniu 7.05.2024 r. 

1 część -349 zł – płatna nie później niż w terminie pięciu dni od zgłoszenia Ucznia na Warsztaty Językowe;

2 część -350zł – płatna nie później niż w terminie trzech tygodni przed pierwszym dniem danego turnusu Warsztatów Językowych.

    19. Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy o numerze 53 1090 1359 0000 0001 4333 8060

20. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z turnusu. W tej sytuacji organizator pobierze opłatę manipulacyjną od całej kwoty, uzależnioną od momentu złożenia rezygnacji.  wysokość opłaty:
20% ceny całkowitej- ponad 30 dni przed rozpoczęciem turnusu
50% ceny całkowitej – od 30 do 20 dni przed rozpoczęciem turnusu
70% ceny całkowitej – od 20 do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu
100% – przy rezygnacji późniejszej.

21. Opłata nie zostanie pobrana, w sytuacji gdy uczestnik znajdzie zastępstwo na swoje miejsce.

22. Rodzic/ Opiekun prawny ma możliwość zmiany terminu wybranego turnusu na inny najpóźniej na trzy tygodnie przed pierwotnym terminem.

23. Zgłaszając dziecko na mniej niż 3 tygodnie przed terminem turnusu, należy opłacić całą kwotę.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania turnusu/ów warsztatów w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej. W takim przypadku rodzic / opiekun prawny ma prawo do zwrotu całości wniesionych opłat, skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa w przypadku odwołania turnusu/ów warsztatów przed jej/ich rozpoczęciem lub do zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni turnusu w przypadku odwołania części turnusu.

25. Rodzic/ opiekun prawny zgłaszający uczestnika warsztatów może wyrazić zgodę lub nie na fotografowanie i filmowanie uczestnika w trakcie warsztatów i udostępnianie jego wizerunku przez Miłą Szkołę Językową wyłącznie dla celów promocji warsztatów.